Imenovanje predstavnika za kulturu

Sa Ugovorom potpisanim 27.04.2017. godine definirana je saradnja sa Irfanom Hošićem kao predstavnikom Gradonačelnika Šuhreta Fazlića za pitanja kulture u Gradskoj upravi Grada Bihaća. Ugovor je definisan na bazi apsolutne dobre volje Irfana Hošića da svoja znanja i kompetencije stavi Gradskoj upravi Grada Bihaća bez ikakve materijalne i finacijske koristi. Pored te činjenice posebno ohrabruje da će ovakva praksa ukazati na novu političku kulturu u našoj sredini gdje se na određenim mjestima i pozicijama imenuju stručni i nezavisni pojedinci u smislu da ne pripadaju određenoj političkoj partiji već je njihov angažman i imenovanje definisano na osnovu prethodnih rezultata i fokusiranog djelovanja u lokalnoj sredini na polju kulture.

Hošić se već profilirao kao kulturni radnik sa istaknutim rezultatima ne samo lokalno već i mnogo šire. Kao historičar umjetnosti njegov dosadašnji rad bio je dobrim dijelom fokusiran na vizuelne umjetnosti, dizajn i arhitekturu. Međunarodna umreženost, stručnost, nezavisnost i kritičnost – neke su odlika njegovog prethodnog rada. Autor je brojnih izložbi koje su realizirane u Gradskoj galeriji u Bihaću, Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Collegium Artisticum u Sarajevu ali i na Venecijanskom bijenalu 2013. kada je kurirao bosanskohercegovački paviljon na ovoj znamenitoj umjetničkoj smotri.

Hošić je također docent na Univerzitetu u Bihaću gdje je u zadnjih desetek godina kroz razne međunarodne saradnje uspio afirmirati ovu visokoškolsu instituciju i dinamizirati nastavne aktivnosti kroz organizranje brojnih naučnih simpozija i konferencija, okruglih stolova, izložbi i niza vanserijskih predavanja gostujućih predavača.

Također je korisno navesti da je imenovanje Irfana Hošića na mjesto predstavnika Gradonačelnika Fazlića za pitanja kulture, odvojeno od pozicije Predsjedavajućeg Savjeta za kulturu koje se desilo u februraru 2017. godine.

Kratka biografija Irfana Hošića

Hošić je doktorirao na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bio je kustos Paviljona Bosne i Hercegovine na 55. Biennale di Venezia (2013.). U akademskoj 2013/2014. godini boravio je kao gostujući predavač na Stamps School of Art and Design na University of Michigan (SAD). U 2014. godini a kao postdoktorski istraživač boravio je godinu dana na University of Ghent (Belgija). U 2015. godini nagrađen je sa Weiser stipendijom za boravak na University of Michigan (SAD). U 2016. godini nagrađen je Patterns Lectures nagradom koju dodjeljuje Erste Stiftung i WUS Austria iz Austrije. Tokom 2017. godine Hošić provodi mjesec dana na University of Paderborn kao saradnik na istraživačkom projektu. Zaposlen je na Tekstilnom odsjeku Univerziteta u Bihaću u zvanju docenta gdje predaje Historiju umjetnosti i Modernu umjetnost i dizajn.