O nama

Cilj ove stranice je da kulturnu politiku Grada Bihaća i pitanja iz oblasti kulture učini dostupnim široj javnosti. Sa imenovanjen novog Gradonačelnika Šuhreta Fazlića naznačena je nova kulturna dinamika u Gradskoj upravi Grada Bihaća. Novi izazovi, vizije i ciljevi suočeni su sa teškom materijalnom situacijom, no pitanje kulture shvaćeno je kao važno pitanje koje je u nepovoljnom trenutku nužno održati živim i propulzivnim koliko je to moguće. U novoj Gradskoj upravi Grada Bihaća kultura je shvaćena kao pozitivni agens društvenih promjena, kao snaga identifikacije i reidentifikacije društva sa novim modelima i svjetonazorima. Kultura se razumije kao moć širokog spektra djelovanja i kao agens koji može preoblikovati svijest individualca ali i kolektiviteta ka boljem i uzvišenijem.

Poželjno je da kultura i kulturni sadržaji postanu nosiocima kritičkog i nezavisnog dijaloga unutar društva. Da kultura omogući i formira prostor za emancipaciju, pluralizaciju i demokratičnost. Poželjno je da, koliko god je to moguće, kultura sažme ideju edukativnog, naučnog i kritičkog. Želi se vjerovati da je kultura kao eksperimentalni prostor javnog djelovanja, mogućnost kolektivne identifikacije u kojoj se Grad Bihać i njegovo područje sa svojim historijskim, zemljopisnim i kulturnim aspektima vidi dijelom šireg područja Centralne Evrope. Njegujući različitost, slobodu izražavanja i umjetničkog djelovanja, Gradska uprava Grada Bihaća pokušaće u jednom nepovoljnom političkom i društvenom trenutku definirati svojevrsnu viziju na polju kulture kao dokaz jednoj kreativnoj, dinamičnoj i propulzivnoj kulturnoj politici. Resorna služba koja je zadužena za kulturu u Gradskoj upravi Grada Bihaća je Služba za društvene djelatnosti.